Skadliga effekter av ammoniak på människors och djurs hälsa

Banner C5

Ett stort antal studier visar att ett högt pH-värde, som ett resultat av ammoniak är förödande för boskap och medför:

 • Ökad förekomst av sjukdomar

 • Minskat foderintag

 • Minskad foderomvandling

 • Minskad tillväxt (och mjölk)

Ammoniak:

 • 5 ppm – Lägst lukttröskel

 • 6 ppm – Irritation på ögon och andning

 • 11 ppm – Minskad prestanda hos djur

 • 25 ppm – yrkeshygien gräns för 8 timmars exponering

 • 35 ppm – Högsta gräns för 10-minuters exponering

 • 40 ppm – Huvudvärk, illamående och aptitlöshet hos människor

 • 50 ppm – Svårt nedsatt prestationsförmåga; Ökad risk för lunginflammation; Betydligt försämrad hälsa med livshotande reaktion

 • 100 ppm – Nysningar, salivering och stark irritation av slemhinnor; Livshotande tillstånd

Vår C-5 Luktborttagare tekniken är lämplig för luktborttagning och minska ammoniak och vätesulfid i avfall i svin och fjäderfäanläggningar.
Användningen av C5-Luktborttagare har flera fördelar: förutom luktreduktion, användningen av medicinering av boskapen kommer att minska.
Ammoniak och svavelvätegaser är skadliga för lungorna hos djuren, vilket resulterar i användning av olika läkemedel och därmed kostnader.

 

error: Content is protected !!