Vad är PetroClean 5300 ?

PetroClean 5300 är en naturlig produkt. PetroClean 5300 är baserad på en blandning av botaniska och enzymatiska komponenter tillsammans med 12 stammar av mikrober, som accelererar nedbrytning av kolväten i mark och vatten.
Levande enzymsystem katalyserar klyvning och ytterligare digerering av kolväten till koldioxid, vatten och salter.
Mikrobernas funktion är att kontinuerligt producera flera enzymer för att attackera de kolväten i systemet.
Den unika kännetecken för vår mikrobiella blandning är dess förmåga att anpassa sig till den förändrade distributionen av kolväte biprodukter och producera mer av de enzymer som behövs för att smälta just den typen av förorening.
Mikroberna förses med näringsämnen som hjälper till att hålla systemets effektivitet så nära 100 % som möjligt. Dessa samma näringsämnen hjälper också till att öka populationen av mikrober och enzymer genom ökad reproduktion.
Blandningen i PetroClean 5300 är en av de få på marknaden som tål fenol och fenol toxiner. Detta gör det möjligt att arbeta där konkurrenskraftiga produkter misslyckas. De över 20 år av erfarenhet av saneringsforskning är nyckeln till vår framgång i rötningsprocesser.

Tillämpningsområden:

Biologisk rening av kolväte förorenad yta
Biologisk rening av kolväte förorenad jord
Biologisk rening av kolväte förorenat grundvatten

Biologisk rening av kolväte förorenad yta

PetroClean 5300 är den enklaste, snabbaste och mest effektiva metoden att använda, för att avlägsna alla typer av oljeförorening från en t.ex. betonggolv eller andra ytor.
Efter att det kontaminerade området befuktas med vatten, PetroClean 5300 skall besprutas på den förorenade ytan i den mängd som krävs.
Den tumregeln är att 1 liter PetroClean 5300 behandlar 20 kvm förorenad yta per behandling.
Efter sprutning av PetroClean 5300 i det behandlingsområdet bör detta täckas för att skydda ytan från tidig uttorkning och regn.
Nya och lätt biologiskt nedbrytbara föroreningar (som bensinspill) är oftast helt borta efter 1 behandling i 3-4 dagar.
Äldre och knappast biologiskt nedbrytbara föroreningar djupt i ytmaterialet (t.ex. långkedjade motoroljor) kan tas bort helt och hållet med cirka 4 gångers behandling; upprepas veckovis.

Biologisk rening av kolväte förorenad jord

In-situ program:

PetroClean 5300 sprutas på ytan varje vecka vid en given koncentration, eller sprutas på djupet med hjälp av distributionsrör. Jorden hålls fuktig genom att bevattnas med sprinklersystem varje dag.
Tumregeln är den 70:70; 70 % av TPH avlägsnas i 70 dagar.
Regelbundet underhåll av ytan med produkt är viktigt eftersom näringsämnena behöver tillföras. Ytan måste bearbetas en gång i veckan för bästa resultat.

Ex situ-program:

Kolväte förorenad jordmassorna deponeras i en BLE (biologisk lagringsenhet). Genom att tillämpa luftning underifrån och ett sprinklersystem för att behålla fukt, kan graden av kolväten uppdelning efter PetroClean 5300 avsevärt förbättras eftersom reaktionshastigheten ökar dramatiskt under aeroba förhållanden.

Biologisk rening av kolväte förorenat grundvatten

In-situ program:
Metoden är billigt och enkelt att utföra, men de underjordiska förhållandena minskar hastigheten av kolväten uppdelning, eftersom grundvattnet saknas löst syre.
PetroClean 5300 behöver bara hällas i övervaknings brunnarna, och sedan pumpas in i grundvattnet genom att hälla rent vatten i brunnarna som följer ett hydrostatiskt tryck. Ju fler brunnar i det förorenade området, snabbare är reningsprocessen.

Ex situ-program:
Brunnar borras i området för att hitta de områden med hög koncentration.
Vattnet från dessa, pumpas in i en tank som är redan vid jämviktsnivå, med vår produkt i den.
Flödet skulle baseras på mängder och typer av TPH. Vår personal kommer att ställa in doseringen när de får den informationen. När det kontaminerade vattnet inkommer i tanken från den brunnen, då skickas överskjutande mängd tillbaka ned en annan brunn än den första brunnen.
På detta sätt bildas en gradient och det kommer att tvinga upp materialet som skall behandlas, och en del av enzym och mikrob blandningen kommer att gå ner i akviferen för att starta behandlingen även av i denna.
Prover bör tas regelbundet för att övervaka framstegen.

Referenser och utförda uppdrag

Biologisk rening av kolväte förorenad yta. MAN Truck and Bus Service Centre, Ungern

Syftet med projektet var att sanera en begagnad oljelagringstank placerad under serviceområdet på lokalens betonggolv. Golvet var djupt och kraftigt förorenad med knappast biologiskt nedbrytbar, lång kedja motorolja, så det var en riktig utmaning för PetroClean att visa sin styrka och effektivitet. Återställningsprocessen tog 6 veckor och 5 behandlingar på grund av den svåra föroreningarna av det knappast biologiskt nedbrytbar typen.

Picture8

Picture9

Biologisk nedbrytning av fenol baserat avfall i en biologisk lagrings enhet (BLE) – i ett Fortune 500 Kemiföretag, Baton Rouge, LA, USA

Ett Fortune 500 kemiföretag hade en 23 000 kubik meter invallning söder om Baton Rouge, LA. Den uppdämningen är 180 X 250 meter och 25 meter djup.
Den innehåller förorenad slam och jord till följd av tidigare spill från järnvägstankvagnar som har rensats i området.
Den uppdämning har klassificerats av den Louisiana ”Department of Environmental Quality” som RCRA anläggning.
Orsaken till föroreningen var följande händelser:
• Läckande lagringstankar under
• Tanköverflöde
• Spill från överföringsoperationer
• Rörledningsbrott
• Trumlagrings Läckor

Området avsedd för den biologiska nedbrytningen av fenolkomponenterna utformades med hjälp av schaktning och ovan jord behandling.
Den resterande jorden behandlades till specificerade parametrarna och de att förutbestämda gränserna uppnåtts har återplaceras i den ursprungliga uppdämningen.

Den förorenade jorden behandlades på nedläggningsenheten med PetroClean 5300.

Resultaten av en 4 veckors behandling med PetroClean 5300 visas nedan:

In-situ Biologisk rening av kolväte förorenat grundvatten

Vatten

In-situ Biologisk rening av kolväte förorenat mark i ett raffinaderi

LUKOIL1

Lukoiltab

Jordluk

 

In-situ Biologisk marksanering av oljeförorening

Vi har testat PetroClean 5300 under svenska förhållanden i anslutning till ett omfattande markförorenad område som har under många år använts som oljeterminal, oljedepå och andra verksamheter som har lämnat spår i miljön och som är i starkt behov av marksanering.
Undersökning av området visade mycket höga halter av petroleumprodukter.
De uppmätta halterna i jord med avseende på PAH och aromater översteg riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning.
Vi har tillämpad en metod som är ideell för marksanering av känsliga områden med betoning på in-situ sanering för att undvika de höga kostnaderna och konsekvenser på omgivningen som den traditionella GSD (gräv, schakt & deponi) metoden skapar.
Genom att använda PetroClean 5300 vi har på mycket kort tid (17 dagar) uppnått resultat som redovisas nedan.

PetroClean 5300 är extremt effektivt mot de svåraste komponenterna i oljeföroreningar, dvs. mot PAH som uteslutande i alla andra projekt bortsaneras genom GSD metoden.
Värdena är i mg/kg Ts (milligram per kilo torr substans).

Resultat17 dagar

Behandlingen är avsedd att pågå under 12 veckor men efter endast ytterligare 10 dagar, dvs. efter 27 dagar, har mängden av PAH med hög molekylvikt sjunkit till 1,2 mg/kg Ts.

Efter 48 dagar dvs. efter lite mer än den halva rekommenderade behandlingstiden, har en dramatisk minskning redan skett såsom det kan konstateras i tabellen nedan.
Efter 48 dagar, har mängden av PAH med hög molekylvikt sjunkit till 0,85 mg/kg Ts, en minskning med exakt 50 % !

8weeks

 

Efter ytterligare behandling har mängden föroreningar minskat till gränsen för känslig markanvändning.
Resultatet efter 98 dagar behandling utan grävning, schaktning eller andra traditionella metoder ser ut som nedan.  Observera minskningen av PAH !

2015-03-20_12-55-55