Vi har testat PetroClean 5300 under svenska förhållanden i anslutning till ett omfattande markförorenad område i Visby som har under många år använts som oljeterminal, oljedepå och andra verksamheter som har lämnat spår i miljön och som är i starkt behov av marksanering.
Undersökning av området visade mycket höga halter av petroleumprodukter. De uppmätta halterna i jord med avseende på PAH och aromater översteg riktvärden för Mindre Känslig Markanvändning.

Vi har tillämpad en metod som är ideell för marksanering av känsliga områden med betoning på in-situ sanering för att undvika de höga kostnaderna och konsekvenser på omgivningen som den traditionella GSD (gräv, schakt & deponi) metoden skapar.

Genom att använda PetroClean 5300 vi har på mycket kort tid (17 dagar) uppnått resultat som redovisas nedan. PetroClean 5300 är extremt effektivt mot de svåraste komponenterna i oljeföroreningar, dvs. mot PAH som uteslutande i alla andra projekt saneras genom GSD metoden.
Värdena är i mg/kg Ts (milligram per kilo torr substans).

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH:er) är en stor grupp av ämnen som är relativt vanliga i förorenade områden särskilt vid gamla bensinstationer, områden men olje- och bensinhantering i cisterner eller gasverk, impregneringsanläggningar och kemiska tvätterier. På grund av deras toxicitet är efterbehandlingen av PAH förorenade områden en hög prioritet. Exponering till tunga PAH:er kan ha mutagena och cancerogena effekter hos människor och djur.

I det området som har som referens för provtagning, undersökningen visade på mycket höga halter av petroleumprodukter och de uppmätta halterna i jord med avseende på PAH och aromater översteg riktvärden för MKM.

RIKTVARDEN FOR PAH

Efter behandling under 98 dagar med PetroClean 5300 vi har uppnått resultat som bevisar metodens effektivitet under svenska förhållanden.
Nedan redovisas resultat på grupper av föroreningar.

Bilderna talar sitt klara språk.

1. Cancerogena PAH

Cancerogena PAH Table

 eller i grafisk form:

Cancerogena PAH Graph

2. Övriga PAH

Ovriga PAH Table

eller i grafisk form:

Ovriga PAH Graph

3. Summa PAH

Summa PAH Table

eller i grafisk form:

Summa PAH Graph