Vi erbjuder dagens bästa metod för marksanering och vattensanering som tar hand om de svåraste föroreningarna på ett naturligt sätt genom biologisk sanering med hjälp av specialiserade bakterier, mikrober och enzymer.
På många platser finns stora förorenade markområden i centrala, attraktiva lägen som sanerade skulle kunna användas för till exempel bostäder eller kontor.

Förorenad mark är dyrt att hantera varför en väl planerad marksanering kan spara stora summor pengar. Marksanering genom traditionella metoder som schaktning, frakt och lagring är mycket kostsamma och kräver omfattande åtgärder som kan undvikas helt genom vår specialiserade biologiska marksanering.

Vi samarbetar med forskare, andra företag och ackrediterade laboratorier för att på bästa sätt ta hand om de svåraste föroreningarna som kan uppkomma vid nedlagda olja terminal, bensinstationer eller bränsletankar.
Vi erbjuder kompletta marksaneringslösningar för det flesta situationer när det finns tunga föroreningar som PAH:er eller andra farliga ämnen som inte bryts ner i naturen utan måste tas om hand.

PAH eller polycykliska aromatiska kolväten är en stor grupp av föreningar och många har hälso- och miljöskadliga effekter. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande.

Vi erbjuder kostnadseffektiva och miljövänliga produkter för biologisk marksanering som minskar föroreningar.
Våra produkter används för att minska oljeföroreningar i mark och vatten samt för att avlägsna oljelukt under och efter alla större eller mindre oljeutsläpp.
Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ till traditionell sanering av oljeföroreningar.

Våra produkter renar många olika typer av kolväteföroreningar och är därmed idealiska för de flesta oljesaneringsprojekt. Reningen sker mycket snabbt och kräver nästan ingen tillsyn.

När platsen är sanerad krävs ingen avfallshantering, eftersom bakterierna eller mikroberna i produkten dör naturligt.
Oljelukt i personbilar, lastbilar och båtar försvinner nästan direkt, vilket gör luften inuti säker.
Våra produkter innehåller naturliga bakterier som konsumerar olja i mycket hög takt.

Den accelererade biologiska reningsprocessen är extremt effektivt och leder till nästan 90 procents minskning av totalhalten petroleumkolväten (TPH).

Bakterierna konsumerar oljan och andra kolväten och omvandlar dem till ofarligt vatten och koldioxid.
När den förorenade oljan eller näringen för mikroberna är konsumerad dör bakterierna på naturlig väg utan att lämna kvar några avfallsrester, vilket sparar tid och pengar.
Våra produkter innehåller naturligt förekommande bakterier och innehåller inte några genetiskt modifierade former.
I de flesta fall har våra produkter avsevärt reducerat saneringstiden till några få veckor!

Även utsläpp i öppet vatten behandlas på platsen, utan ytavskumning, utan bortskaffande av oljeavfall och utan behov av kostsam schaktning eller dyra och långsamt verkande system för rening av grundvatten.
Våra produkter sparar in hundratusentals kronor i onödiga utgifter för hantering av riskavfall och obehagliga procedurer knutna till bortschaktning, deponering och destruering av förorenad jordmassa.

Viktigast av allt är att våra produkter bidrar till att miljön återställs till hur den var före utsläppet.

För mer information kontakta oss.