Resultat från bensinsanering

Resultat från bensinsanering

Vår senaste resultat från behandling av vatten i bergrum som har använts som lager för nafta (råolja) är kanske det bästa man kan nå när de gäller bensinsanering av mark eller vatten. Efter endast 14 dagar av behandling med Petro Clean® så har vi åstadkommit en...
Skadliga effekter av ammoniak på människors och djurs hälsa

Skadliga effekter av ammoniak på människors och djurs hälsa

Ett stort antal studier visar att ett högt pH-värde, som ett resultat av ammoniak är förödande för boskap och medför: Ökad förekomst av sjukdomar Minskat foderintag Minskad foderomvandling Minskad tillväxt (och mjölk) Ammoniak: 5 ppm – Lägst lukttröskel 6 ppm –...
Om Rötning

Om Rötning

Rötning eller metanbildning innebär att i syrefri miljö,anaerob, en biologisk nedbrytning av organiskt material sker. Rötningens mekanism består av att anaeroba organismer med tillgång till metaboliserande näringsämnen, såsom kväve, kol och fosfor,under rätt...
error: Content is protected !!